Kallelse till årsmöte 16 juni 2024

HK Aranäs ordinarie årsmöte 2024

Söndagen den 16 juni 2024 kl. 17:00 i Björkrisskolan, Kungsbacka

 Föredragningslista:

 

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd för mötet.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den tid revisionen avser.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  a)   Vision 2028

  b)   Nedläggning av   Onsala HK och  HK Aranäs 05 Handboll

  c)   Motioner:

13. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år samt ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

b) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

c) ledamöter i valberedningen.

14. Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas

 

Välkomna!

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Välkommen till HK Aranäs ungdom

HK Aranäs har en stor barn & ungdomsverksamhet. 

Vill du börja spela handboll så läs mer på respektive lag.

Partners

Handbollens Huvudpartner

Centrala partners